پایان نامه های دانشجویی

موضوعات پژوهشی دانشجویی سال ۹۸ اداره کل زندانهای گلستان

دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و دانشجویان دستگاههای استانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری بر حسب رشته تحصیلی مرتبط خود با علوم زندانبانی نظیر حقوق و علوم قضایی – علوم اجتماعی و جامعه شناسی – روانشناسی و علوم تربیتی – مشاوره و راهنمایی – مدیریت – علوم ورزشی و تربیت بدنی – الهیات و معارف اسلامی و ...

ادامه مطلب »