معرفی کتاب

چاپ و نشر کتابچه آموزشی « آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ، الزامات و امتیازات اعطایی نظام جدید آموزش کارمندان » توسط اداره کل زندانهای گلستان

چاپ و نشر کتابچه آموزشی

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای گلستان ؛ کتابچه آموزشی« آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ، الزامات و امتیازات اعطایی نظام جدید آموزش کارمندان » به منظور آشنا نمودن مدیران و کارکنان زندانهای استان با مفاد نظام آموزش کارمندان دولت ، ضوابط و دستورالعملهای الحاقی آن ، الزامات و امتیازات آموزش ضمن خدمت در طول خدمت اداری و ...

ادامه مطلب »