خدمات سازمان

آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان

عنوان خدمت   : آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان      شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت : ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به زندانیان نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱-مشاوره شغلی ۲-ارائه طرح شغلی مددجو ۳-بررسی ...

ادامه مطلب »

آموزش زندانیان

نوان خدمت   : آموزش زندانیان      شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت : اموزش زندانیان در طول دوره حبس نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱-تدوین برنامه  آموزشی ۲-فرخوان شرکت در برنامه  آموزشی ۳-اجرای برنامه ۳-ارائه گزارش قوانین ...

ادامه مطلب »

اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده

عنوان خدمت   :  اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده     شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) مخاطبین :   زندانیان و خانواده های آنان شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱-مصاحبه ...

ادامه مطلب »

اعزام زندانی به مراجع قضایی

عنوان خدمت   : اعزام زندانی به مراجع قضایی       شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت : اعزام زندانی به مراجع قضایی جهت رسیدگی به امور نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C)  -خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) شرح و نحوی ارائه خدمت :    اعزام زندانی ...

ادامه مطلب »

ارائه خدمات ورزشی به زندانیان

عنوان خدمت   :  ارائه خدمات ورزشی به زندانیان     شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱-تدوین و ارائه برنامه ورزشی ۲-مهیا نمودن شرایط اجرای برنامه ۳-فراخوان ...

ادامه مطلب »

ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده

عنوان خدمت   :  ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده       شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱- پذیرش  و مصاحبه حضوری از متقاضی ۲- ...

ادامه مطلب »

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان

نوان خدمت   :  ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان      شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت :  آموزش و خدمات فرهنگی و هنری به زندانی نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    ۱-تدوین برنامه هنری و آموزشی ۲-فرخوان شرکت ...

ادامه مطلب »

ارائه خدمات اشتغال به زندانیان

عنوان خدمت   :   ارائه خدمات اشتغال به زندانیان       شناسنامه و فرایند خدمت نام دستگاه اجرایی:سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نام دستگاه مادر:قوه قضائیه شرح خدمت :  ارائه خدمات مرتبط با اشتغال به زندانیان نوع خدمت  :  خدمت به شهروندان (G2C) شرح و نحوی ارائه خدمت :    اخذ تقاضای اشتغال از مددجو بررسی درخواست  و تایید یا ...

ادامه مطلب »

ابلاغ احکام قضایی به زندانی

شناسنامه و فرآیند خدمت دامنه کاربرد فرایند : زندانیان مخاطبین : زندانیان  موجود در زندان نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) ، G2G مرحله ارائه خدمت: تمامی ابلاغ های قضایی مربوط به زندانیان موجود درزندان از مراجع قضایی به صورت الکترونیک از طریق سامانه ابلاغ به زندان ارسال و تحویل زندانی می گردد.   قوانین و مقررات : آئین نامه اجرائی سازمان زندانها –قوانین و ...

ادامه مطلب »

ملاقات زندانیان با خانواده

ملاقات زندانیان با خانواده شناسنامه خدمت شرح خدمت : انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل تلفنی، حضوری و خصوصی می باشد. دامنه کاربرد فرایند : زندانیان  مخاطبین : زندانیان و خانواده های انها و وابستگان قضایی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) مرحله ارائه خدمت: -الکترونیکی(دفاتر پیشخوان) غیرالکترونیکی(سایر) -غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت فرد ) –غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت مدرک) ...

ادامه مطلب »