میزخدمت الکترونیکی

سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل شامل شناسنامه خدمات مراحل گردش کار،مستندات موردنیاز و قوانین و مقررات و … جهت اطلاع رسانی شفاف و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه اجرایی و به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد.

لازم به ذکر است در حال حاضر هیچ کدام از خدمات سازمان در بستر اینترنت ارائه نمی گردد ، لذا میز خدمت الکترونیکی سازمان زندانهای کشور ، صرفا اطلاع رسانی خدمات و شناسنامه آنها می باشد

خدمات سازمان زندانها ( حاوی شامل شناسنامه خدمت ، فرآیند خدمت ، شرح خدمت و…)

۱-.ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان      شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات مددکاری به خانواده زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۲-.ارائه مرخصی به زندانیان  شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه مرخصی زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۳-.پذیرش و نگهداری زندانیان   شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پذیرش و نگهداری زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۴-.ملاقات زندانیان با خانواده   شناسنامه و فرآیند خدمت 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ملاقات زندانیان با خانواده توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۵-ابلاغ احکام قضایی به زندانی  شناسنامه و فرآیند خدمت 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ابلاغ احکام قضایی به زندانی توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۶-ارائه خدمات اشتغال به زندانیان.    شناسنامه و فرآیند خدمت 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات اشتغال به زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۷-ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان   شناسنامه و فرآیند خدمت 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات فرهنگی و هنری به زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۸-ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده.  شناسنامه و فرآیند خدمت 

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات مددکاری به زندانیان آزاد شده توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۹-ارائه خدمات ورزشی به زندانیان   شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت ارائه خدمات ورزشی به زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۰-اعزام زندانی به مراجع قضایی   شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت اعزام زندانی به مراجع قضایی توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۱-اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده  شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت اعطای تسهیلات اشتغال به زندانیان آزاد شده توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۲-آموزش زندانیان   شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت آموزش زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۳-آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان.   شناسنامه و فرآیند خدمت  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت آموزش مهارت حرفه ای به زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۴-پاسخ به استعلام در زندان بودن    

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پاسخ به استعلام در زندان بودن توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۵-پاسخ به استعلام سابقه حبس  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت پاسخ به استعلام سابقه حبس توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۶-رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر.   

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت رسیدگی به درخواست انتقال زندانی به زندان دیگر توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۷-رسیدگی به درخواست عفو   

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت رسیدگی به درخواست عفو توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

۱۸-معاضدت و کمک های مالی به زندانیان  

نظرشما راجع به نحوی ارائه و اطلاع رسانی خدمت معاضدت و کمک های مالی به زندانیان توسط زندانهای استان گلستان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...
Print Friendly, PDF & Email