دفتر اقدامات تأمینی

مشخصات کارکنان مرکز خدمات اجتماعی ومراقبت بعداز خروج استان

۱-علی وطنی        رییس مرکز      رشته تحصیلی : کارشناس ارشدمدیریت تحول شماره تلفن محل کار:۰۱۷۳۲۴۳۶۶۷۰

۲-رمضان مهدوی      کارشناس مددکاری    رشته تحصیلی  : کارشناس ارشدجامعه شناسی

۳-رضا خسروجردی   کارشناس حمایت مالی    رشته تحصیلی کارشناس ارشدحسابداری

عنوان پست: رئیس مرکز    

-کسب برنامه کار از مقام مافوق
– تقسیم کار بین عوامل تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنان
– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره در ارتباط با امور زندانبانی ، سازمانها و ارگانهای حمایتی از قبیل انجمن حمایت از زندانیان ، مراقبت بعد از خروج و امور مددکاری
– نظارت بر فرآیند پذیرش مددجویان و خانواده آنان در واحدهای مددکاری زندانها و مرکز ، انجمن حمایت از زندانیان و سایر نهادهای حمایتی – برنامه ریزی جهت استفاده از خدمات پزشکان ، روانپزشکان ، روانشناسان ، مربیان فرهنگی و تربیتی و صاحبان حرف و مشاغل به منظور بازپروری و توانمندسازی مددجویان آزاد شده
– بررسی و مطالعه تحقیقات انجام شده از شرایط فردی و خانوادگی مددجویان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به منظور تهیه وتدوین طرحها و برنامه های حمایتی
– نظارت بر اجرای برنامه های کمکی و حمایتی مددجویان از قبیل برنامه های آموزشی ، بهداشتی و درمانی ، حرفه آموزی و اشتغال و تأمین قسمتی از هزینه های ازدواج و غیره
– برنامه ریزی جهت جلب مشارکتهای مردمی ، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد خیر و مؤسسات مالی و اعتباری در ارائه خدمات به مددجویان و خانواده آنان
– برنامه ریزی جهت برگزاری اجتماعات و اردوهای آموزشی و تربیتی در جهت اصلاح و تربیت مددجویان از طریق مشاوره و آگاهی از مشکلات آنان و اقدام لازم
– رسیدگی به درخواستها و شکایتهای مددجویان و خانواده آنان در ارتباط با اجرای برنامه های حمایتی و مددکاری و سایر امور مربوطه
– نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ، اساسنامه ها و دستورالعملهای صادره در حوزه مددکاری ، انجمن حمایت از زندانیان و مراقبت بعد از آزادی
– تهیه و تنظیم بودجه مورد نیاز سالانه بر اساس اصول بودجه نویسی و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه و پیشنهاد آن به اداره کل و دفاع از بودجه پیشنهادی
– شرکت در جلسات بر حسب ضرورت یا دستور مقام مافوق
– تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل
– انجام سایر امور ارجاعی در محدوده و ظایف

 

عنوان پست: کارشناس حمایت مالی زندانیان            

-کسب برنامه کار از مقام مافوق
– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات مالی، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره به منظور اجرای صحیح وظایف و مسئولیتهای محوله
– آشنایی با اساسنامه ها و فعالیتهای انجمن حمایت زندانیان ، مرکز مراقبت بعد از خروج ، کانون اصلاح و تربیت و امور مددکاری ، جهت تطبیق فعالیتها و انجام هزینه ها با برنامه هاو اهداف مورد نظر
– آگاهی از صورتجلسات و مصوبات هیئت مدیره انجمن حمایت و تطبیق آنها با اقدامات و فعالیتهای انجام شده
– کنترل دفاتر مالی و اعتباری و تطبیق وجوه و اعتبارات ثبت شده با اسناد و مدارک قانونی
– بررسی و کنترل دفاتر روزنامه ، کل و معین از نظر انتقال مبلغ از دفتر روزنامه به کل و معین و مانده گیری حسابها
– بررسی گزارشهای مالی و تجزیه و تحلیل آن از نظر هزینه ها ، درآمدها (دولتی و غیردولتی ) ومیزان کمک های اعطائی و اظهارنظر نسبت به ارقام مندرج و درصدهای مربوطه
– اقدام جهت افزایش اعتبارات مراکز مراقبت بعد از خروج و نگهداری حساب منابع مالی وصولی و پرداختی به مددجویان
– انجام امور حسابداری از قبیل ثبت در دفاتر قانونی ، تهیه گزارش های مالی ( ترازنامه و مازاد بردرآمد و کسر از درآمد ) اسناد تنظیمی ، مجوزهای صادره با کدها و سرفصل حساب ها ، امضاهای مجاز و چک های صادره و سایر موارد در این زمینه
– تشکیل پرونده و شناسایی مددجویان معسر و خانواده آنان جهت انجام حمایتهای مالی از طریق بانکها و سازمانهای حمایتی
– تعامل با بانک یا بانکهای عامل به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات بر اساس قراردادهای فی مابین در زمینه منابع مصرف شده و اقساط دریافتی و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت حل مشکلات احتمالی فی مابین
– رسیدگی به اموال و داراییهای ثابت و جاری و روشهای ثبت آنها در دفاتر اموال و محاسبه میزان هزینه های استهلاک و مانده ارزش دفتری سرمایه های ثابت
– همکاری در زمینه برآورد بودجه و اعتبارات مورد نیاز مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج و مددکاری بر اساس عملکرد و هزینه های انجام شده و فعالیتهای مورد نظر در آینده
– رسیدگی به درخواستها و شکایتهای مالی مددجویان در ارتباط با انجمن های حمایت ، مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج و امور مددکاری و غیره
– بررسی موردی و برنامه ای از وضعیت عملکرد مالی انجمن های حمایت زندانیان و بررسی مسائل و مشکلات آنان و اقدام جهت حل آنها
– برقراری ارتباط با مراکز علمی و موسسات مالی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات آنان
– شرکت در جلسات بر حسب ضرورت یا دستور مقام مافوق
– تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل
– انجام سایر امور ارجاعی در محدوده و ظایف

 

عنوان پست: کارشناس مددکاری   

-کسب برنامه کار از مقام مافوق
– مطالعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های صادره در امور زندانبانی و مددکاری و سایر امور مرتبط با مددجویان
– بررسی و ابلاغ نامه ها و دستورات کتبی صادره از ستاد مرکزی در ارتباط با امور مددکاری و روشهای اجرایی نوین به زندانها
– مطالعه و بررسی پرونده اجتماعی مددجویان معرفی شده به مرکز به منظور آگاهی ازوضعیت قضایی ، جسمی و روحی ، اجتماعی و خانوادگی آنان
– استعلام از زندانها و مراکز تأمینی و تربیتی در ارتباط با مددجویانی که شخصاً به مرکز مراجعه نموده اند و انجام درخواستهای مالی و شغلی و سایر درخواستهای حمایتی
– برنامه ریزی جهت انجام حمایتهای مالی، شغلی، آموزشی و فنی و حرفه ای با توجه به شرایط جسمی روحی و نوع تخصص و معرفی آنان به مراکز مربوطه
– تشکیل جلسات مشاوره ای با مددکاران زندانها به منظور تبادل نظر و اطلاعات و استفاده از پیشنهادهای ارزنده و مفید در برنامه ریزی ها
– اقدام جهت ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی به مددجویان نیازمند به طور مستمر و غیرمستمر
– معرفی مددجویان به مراکز حمایتی از قبیل ستاد دیه ، انجمن حمایت زندانیان و سایر ارگانهای حمایتی دولتی و غیر دولتی
– ارائه مشاور به مددجویان و خانواده آنان درزمینه های اجتماعی ، اقتصادی و سایر مسائل و مشکلات جهت راهیابی به زندگی سالم
– نظارت بر کار مددکاران زندانها به روشهای بازدیدهای برنامه ای ، موردی و بررسی مسائل و مشکلات و امکانات کاری آنها
– ارزیابی از عملکرد مددجویان بر اساس کارهای انجام شده و شرح وظایف از طریق گزارش گیری و مصاحبه
– نظارت بر حسن اجرای اساسنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های صادره درزمینه مددکاری ، انجمن حمایت زندانیان ، ستاد دیه و سایر ارگانهای حمایتی
– شرکت در جلسات بر حسب ضرورت یا دستور مقام مافوق
– تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل
– انجام سایر امور ارجاعی در محدوده و ظایف

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*