اداره کل امور مالی

نام و نام خانوادگی : محمد حسین کرد مصطفی

عنوان پست: : رئیس اداره امور مالی و پشتیبانی   

شرح وظایف پست :

-کسب برنامه کار از مقام مافوق
– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره در امور مالی و بودجه و آیین نامه و آیین نامه معاملات دولتی به منظور آگاهی در اجرای وظایف و مسئولیتها
– بررسی و مطالعه کارهای ارجاعی و ارجاع به عوامل تحت سرپرستی جهت اقدام
– نظارت بر ثبت اعتبارات تخصیص و هزینه های جاری و عمرانی در دفاتر مالی بر اساس اسناد تنظیمی و مجوزهای صادره
-بررسی و کنترل حسابها و صورتحسابهای عمرانی و جاری و تطبیق آنها با اعتبارات تخصیصی
– نظارت بر رسیدگی اسناد هزینه های عمرانی و جاری و کنترل مستندات ، مجوزهای صادره و رعایت آیین نامه معاملات دولتی
– امضاء اسناد هزینه اعم از جاری و عمرانی ، برگهای محاسباتی و چک های صادره
– بررسی و کنترل کلیه حسابهای بانکی ، دریافتها و مغایرتهای بانکی و انجام اصلاحات لازم درصورت لزوم
– بررسی و کنترل دفاتر مالی عاملین ذی حساب در جهت رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مالی و بودجه در ثبت ارقام در دفاتر
– نظارت بر تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایای کارکنان ، کسر کسورات قانونی و فیش ها و چکهای صادره
– نظارت بر خرید کالاهای مصرفی و سرمایه ای و ثبت آنها در دفاتر و سیر اجرایی و تطبیق با قوانین و مقررات
– نظارت بر امور نقلیه ، توزیع کالا و خدمات بین زندانها امور کارپردازی و انبار از قبیل نحوه ثبت کالاهای وارده به انبار و خروج از آن
– شرکت در جلسات برگزاری مناقصه و مزایده و کنترل امور مربوطه به منظور اجرای صحیح مقررات و آیین نامه معاملات دولتی
– نظارت بر ثبت و نگهداری اموال دولتی در دفاتر و چگونگی استفاده از آنها و کنترل اقدامات امین اموال
– شرکت در جلسات بر حسب ضرورت یا دستور مقام مافوق
– تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل
– انجام سایر امور ارجاعی در محدوده و ظایف

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*