معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی :

آزادی 237 زندانی جرائم غیر عمد گلستانی

حمید وسکوئی اشکوری

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق و دانشجوی دکتری

شماره تلفن : ۰۱۷۳۲۴۳۷۵۳۸

شرح وظایف پستی :

-کسب برنامه کار از مقام مافوق .
معاون اداری و مالی باحضور مدیر کل در محل کار عهده دار انجام وظایفی است که کتباً تفویض اختیار شده باشد .
-معاون اداری و مالی در غیاب مدیر کل در محل کار انجام کلیه وظایف و مسئولیتهای اداری و مالی را به عهده خواهد داشت .
– بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعملها و بخشنامه های صادره در ارتباط با امور اداری و مالی وزندانبانی جهت آگاهی در اجرای وظایف و مسئولیتها .
– بررسی و مطالعه کارهای ارجاعی و ارجاع به کارکنان و کارشناسان جهت اقدام .
– ارائه روشهای اجرایی مناسب جهت سرعت بخشیدن به کارها و افزایش کارآیی .
-نظارت بر انجام امور اداری و مالی زندانها و ستاد استان وایجاد هماهنگی در مراحل انجام کار در جهت اجرای صحیح وظایف و مسئولیتها .
-بررسی و کنترل اسناد هزینه و تطبیق فهرست هزینه ها با اسناد مربوطه به لحاظ مراحل انجام هزینه ، در خواستها و مجوزهای صادره ، ردیفهای اعتباری و رعایت قوانین و مقررات مالی و آیین نامه معاملات دولتی .
-پاراف یا امضاء فهرست هزینه های واسناد مربوطه وارسال جهت رسیدگی ، پرداخت و صدور سند و ثبت آنها در دفاتر مالی .
-نظارت بر ثبت اعتباری تخصیصی به منظور کنترل اعتبارات وانجام تعهدات .
-نظارت بر دریافتها و پرداختها ، رسیدگی به اسناد و صدور اسناد و ثبت آنها در دفاتر مالی .
-نظارت برانجام امور پرسنلی کارکنان زندانها و ستاد استان و رسیدگی بر درخواستهای پرسنلی آنها .
-نظارت بر کسر کسورات قانونی اعم از مالیات ، بیمه و سایر کسورات قانونی وارسال چکهای صادره به مبادی ذیربط .
-نظارت بر انجام امور خدماتی ، نقلیه وپشتیبانی ، امور دفتر داری ، کارپردازی ، انبارداری و بایگانی به منظور رعایت ضوابط و مقررات در اجرای صحیح وظایف و مسئولیتها .
-کمک وهمکاری در تهیه عملکرد و ترازنامه با کارکنان امور مالی طبق برنامه های تنظیمی .
– شرکت در جلسات بر حسب ضرورت یا دستور مقام مافوق .
– تهیه گزارش از اقدامات و فعالیتهای انجام شده با بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل .
– انجام سایر امور ارجاعی در محدوده و ظایف .

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*