انجمن حمایت از زندانیان

انجمن حمایت از خانواده زندانیان

 

اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال ۱۳۲۰ با عنوان اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در ۲۵ ماده و ۱ تبصره در مورخه ۱۳۲۰/۸/۲۱ تحت رياست عاليه وزير دادگسترى با پيشنهاد رئيس مجلس شوراى ملى و نخست وزير به تصويب هيئت وزيران و تأييد پادشاه وقت رسيد.
هدف از تشكيل انجمن حمايت زندانيان و تصويب اساسنامه آن در سال ۱۳۲۰، كمك مادى و معنوى به خانواده‏هاى بى بضاعت زندانيان كه قادر به اداره زندگى خود نيستند و كمك به زندانيان در مورد اشتغال بعد از خروج از زندان ميباشد. در اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان سازمان بنگاه شامل مجمع عمومى كارمندان افتخارى – هيئت‏مديره و هيئت بازرسى مشخص شده است. مجمع عمومى از كليه كسانى كه كمكهاى مالى و فكرى و عملى به پيشرفت كارهاى بنگاه مى‏نمايند تشكيل مى‏شود و هيئت مديره نيز شامل ۹ نفر كارمند مى‏باشد كه اعضاء آن در اين اساسنامه پيش بينى نشده است و هيئت بازرسى از سه نفر كارمند با وظايف خاص تشكيل مى‏شود. همچنين آيين‏نامه‏هاى لازم براى تعيين وظايف انجمن و نحوه تحت پوشش قراردادن خانواده زندانيان از طرف هيئت مدير تنظيم و پس از تصويب وزير دادگسترى اجراء خواهد شد.
اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال ۱۳۳۶ توسط هيئت وزيران در جلسه مورخه ۳۶/۲/۲۰ به پيشنهاد وزارت دادگسترى در ۲۴ ماده و ۲ تبصره به تصويب رسيد كه در روزنامه رسمى شماره ۳۵۹۳ مورخه ۳۶/۳/۲۱ منتشر شده است هدف از تشكيل انجمن حمايت زندانيان تربيت و تهذيب اخلاق و اصلاح زندانيان و كمك به خانواده زندانيان و همچنين آموختن حرفه به زندانيان و راهنمايى آنها و تهيه شغل بعد از آزادى براى آنها تحت رياست عاليه وزير دادگسترى تشكيل شده است. اعضاء مجمع عمومى انجمن در سال ۱۳۳۶ همان تركيب اساسنامه سال ۱۳۲۰ مى‏باشد امّا اعضاء هيئت مديره انجمن در سال ۱۳۳۶ به شرح ماده ۹ مشخص شده است در حاليكه در متن اساسنامه سال ۱۳۲۰ اعضاء هيئت‏مديره را ۹ نفر كارمند از ميان اشخاص شايسته با انتخاب وزير دادگسترى مشخص كرده است. و اعضاء هيئت بازرسى و نحوه اجراء آئيننامه انجمن نيز مطابق اساسنامه سال ۱۳۲۰ تغيير نكرده است.
ماده دوم و تبصره ماده نهم اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال ۱۳۴۳ در جلسه هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت دادگسترى اصلاح گرديد.
در ماده دوم اصلاحى اساسنامه سال ۱۳۴۳ نحوه تشكيل انجمن حمايت زندانيان در مقر هر دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مشخص شده است و در تبصره اصلاحى ماده نهم اساسنامه سال ۱۳۴۳ اعضاء هيئت‏مديره نسبت به سال ۱۳۳۶ تغيير يافته است.
اساسنامه بنگاه حمايت زندانيان در سال ۱۳۶۰ با تغييرات كلى در جلسه ۲۱۸ مورخ ۱۳۶۰/۲/۱۱ با اصلاحات بعدى به تصويب شوراى عالى قضايى رسيد كه در روزنامه رسمى شماره ۱۰۸۱۲ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۳ منتشر شده است.
تغييرات كلى اساسنامه سال ۱۳۶۰ شامل دسته بندى محتويات اساسنامه است كه شامل تعريف – اهداف – وظايف اختيارات – سرمايه – تشكيلات – اعضاء – وظايف و اختيارات مجمع عمومى – هيئت مديره مديرعامل – انحلال و اجراء ميباشد كه اولين تغييرى كه در سال ۱۳۶۰ صورت گرفت، تغيير نام بنگاه حمايت به انجمن حمايت زندانيان مى‏باشد.
طبق ماده يك اساسنامه سال ۱۳۶۰ تشكيل انجمن با شركت مسئولان و معتمدان با ماهيت خصوصى و غيرانتفاعى و داراى شخصيت حقوقى كه نظارت بر كار و تعيين خطمشى و تشكيل و انحلال و صدور حكم و هماهنگى امور انجمن‏ها بر عهده اداره كل اقدامات تأمينى و تربيتى گذاشته شده است، در مقر هر دادگاه شهرستان و بخش مستقل، پيش بينى شده است. و هدف از ايجاد انجمن كمك به زندانيان و خانواده آنها نوع پرورى و اصلاح زندانيان و همكارى با زندانى و مؤسسات تأمينى و تربيتى و مراكز مراقبت پس از خروج مشخص شده است.
تشكيلات و اركان انجمن عبارتند از: ۱- اعضاء ۲- مجمع عمومى اعضاء ۳- هيئت مديره ۴- مدير عامل و قائم مقام او ۵ – بازرسان ميباشد. همچنين اعضاء هيئت مديره شامل دادستان عمومى – دادستان انقلاب اسلامى – مدير كل سازمان زندانها فرماندار رئيس زندان و سه نفر معتمد مى‏باشد. و در تهران شامل نماينده دادستان كل كشور – دادستان عمومى تهران – دادستان انقلاب اسلامى تهران – رئيس سازمان زندانها و سه نفر معتمد به انتخاب رئيس سازمان زندانهاى كشور تشكيل خواهد شد.
در نهايت اين اساسنامه در سال ۱۳۶۰ با رعايت مواعد مندرج در ماده ۲ قانون مدنى لازم‏الاجراء خواهد بود و اساسنامه‏هاى ماقبل ملغى خواهد بود. و همچنين آييننامه اجرائى انجمنهاى زندانيان در ۱۹ ماده و يك تبصره در تاريخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۱ در جلسه ۲۱۸ شوراى عالى قضائى به تصويب رسيد و ساير آييننامه‏هاى گذشته در اين رابطه ملغى خواهد بود.
اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال ۱۳۶۲ يك اصلاح داشته است و آن اين مورد است كه خصوصى بودن انجمن حذف شده است.
ماده ۱۲ و ۱۳ اساسنامه انجمن حمايت زندانيان در سال ۱۳۶۸ بشرحى كه در آينده مرقوم خواهد گشت تغيير يافته است.

وب سایت :

انجمن حمایت از زندانیان مرکز(کلیک کنید)

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*